INVESTICIJE NA NAŠI KMETIJI

Leto 2016 je bilo za našo kmetijsko gospodarstvo tudi prestopno leto, saj smo začeli pisati novo pot naše kmetije.
Za doseganje višje kvalitete in večje ponudbe, bomo v naslednjih letih naše znanje in sredstva namenili za razvoj sadjarstva Škof.

Investicije so soinvestirane s strani Evropske unije.
"Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje"

Z naložbo postavitve nasada jablan, podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, bomo izboljšali konkurenčnost našega kmetijskega gospodarstva ter prispevali k neodvisnosti podnebnim spremembam. S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi v okviru javnega razpisa podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, bomo izvedli nakup opreme za predelavo sadja. Kmetija bo pridobila dodaten vir prihodka z uvedbo novih produktov in nudenjem storitve predelave. Ker želimo izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem prispevati k varovanju biotske raznovrstnosti smo partner EIP projekta SOOS Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje. V okviru drugega EIP projekta Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah se ukvarjamo s pristopi in orodji za izboljšanje in posodobitev sistema svetovanja na slovenskih kmetijah, katerega posledica bodo boljši proizvodni rezultati vključenih kmetij. Vključeni smo tudi v podukrep 3.1 Shema kakovosti za kmetijske proizvode in živila.

Zaradi vsakoletne pozne pozebe sadja, smo se odločili za nakup protislanske zaščite, 19. javni razpis za Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Naložba za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, namenjena prilagoditvi kmetijskega gospodarstva na podnebne spremembe.

Prav tako pa sodelujemo v triletnem projektu v okviru podukrepa M16.5 - Okolje in podnebne spremembe z akronimom EIP KROTA, katerega namen je izboljšanje stanja biotske pestrosti v okviru tipičnih proizvodnih sistemov v slovenskem kmetijstvu ter preizkus skladnosti ciljnih ukrepov za izbrane travniške habitatne tipe in vrste dvoživk, plazilcev, sesalcev in metuljev s tehnologijo pridelave žit, zelenjave, grozdja in jabolk ter prireje mleka in mesa.

Vabimo Vas, da nas obiščete in okusite ta sočen sadež.

Kontakt